ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20201228-1820