ประกวดราคาจ้างจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20211112-1439