ดร. พิรุณ บันทึกเทปงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๖๔”

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมบันทึกเทปงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์  ๒๕๖๔” ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ รับใช้ประชาชน”น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกําเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองเลขาธิการ สผ.นำเสนอในหัวข้อ “ SDG13 : Climate Action” ในช่วง “Chula Future Leader Talk” ภายใต้แนวคิด SDGs (Sustainable Development Goals) สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกสร้างความยั่นยืนให้บรรลุทั้ง ๑๗ เป้าหมาย โดยได้กล่าวถึง การดำเนินการของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งทิศทาง ความท้าทายและแนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต นอกจากนี้ ได้ร่วมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินในแคมเปญออนไลน์ “Less is More”เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผู้นำแห่งอนาคตทั้งนี้สามารถรับชมงานดังกล่าวผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Chulalongkorn University และ Chula Alumni ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม