จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565

 สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายชัชชม อรรฆภิญญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ       

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. ข้อตัดสินใจภายใต้ข้อ 6 ของความตกลงปารีสภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และ 2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผลการศึกษาและข้อเสนอ ด้านกฎหมายในการพัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศไทย       

นอกจากนี้ มีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสาระสำคัญต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศแห่งชาติว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ และกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ….       

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ 35 คน

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)