ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

procurement-tor-20211019-1652