ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ

procuremet-tor-20211101-1430