ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

procurement-tor-20211019-1702