กิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ “พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ” (Wetlands and Biodiversity)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับกองพลาธิการทหารบก และจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำได้กำหนดหัวข้อ “Wetlands and Biodiversity” หรือ “พื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ” ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ พันเอก วิบูลย์ วิชระพล รองเสนาธิการ กรมพลาธิการทหารบก นำเสนอการดำเนินงานของสถานตากอากาศบางปู จากนั้นเป็นการเสวนา ซึ่งมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ในประเด็น “อนาคตของบางปูกับการผลักดันเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญระดับโลก”ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมร่วมกันเก็บขยะในป่าชายเลน และเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม