กิจกรรมการบรรยายธรรม “ส่งสุขปีใหม่ สุขใจได้ใกล้ธรรม”

สผ. กลุ่มงานจริยธรรม (กคจ.) จัดกิจกรรมการบรรยายธรรม “ส่งสุขปีใหม่ สุขใจได้ใกล้ธรรม” (สุขสบายสไตล์ธรรมะ) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ๒  และผ่านทางระบบออนไลน์ VDO Conference โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม กล่าวเปิดกิจกรรมฯ ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายธรรม โดย พระมหากำจัด เอกจารี จากวัดประชาระบือธรรม เป็นพระวิทยากรบรรยาย

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นการส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สผ. จำนวน ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สผ.