การเสวนา COP 26 and Implications on Thailand’s Climate Related Sectors

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการเสวนา COP 26 and Implications on Thailand’s Climate Related Sectors ร่วมกับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้แทนสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล ผู้แทน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณวรางคณา รัตนรัตน์ ผู้แทนศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) และ คุณธารา บัวคำศรี ผู้แทนกรีนพีซ ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักข่าว Bangkok Tribune และองค์กรพันธมิตร โดยมีผู้สื่อข่าว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น 50 คน          

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ผลการประชุม COP 26 ที่ได้รับความสนใจ จากประชาชนในขณะนี้ โดยเลขาธิการ สผ. เน้นย้ำเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำ (COP 26 World Leaders Summit) ว่า “ประเทศไทย จะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทาง ที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปีค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero  Greenhouse Gas Emission) ภายในหรือก่อนปี ค.ศ. 2065” ซึ่งทุกภาคส่วนจำเป็น จะต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้        

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

LinksLinks2