การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน (กยผ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนา จากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงสู่แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและการสนับสนุนงบประมาณ โดย นายเตชะวัณณ์ พจน์สมพงส์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  ทั้งนี้ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าทิ่ สผ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาประมาณ ๑๘๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม