การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สผ. โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจูบิลี่ บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM และ Facebook Live : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย – TEI ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างรายงานสถานการณ์ฯ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ สำหรับนำไปปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และนายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ ในการสัมมนาได้นำเสนอสาระสำคัญของร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ซึ่งสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมบางรายสาขามีทิศทางที่ดีขึ้น และควรเฝ้าระวัง พร้อมทั้งมีการร่วมแสดงความคิดเห็นจากวิทยากรรับเชิญ 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวธันณี ศรีสกุลไชยรัก UNEP นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสมชาย จริยเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)