การประชุม Regional Conference on Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management

รัฐบาลออสเตรเลียร่วมกับธนาคารโลกจัดการประชุม Regional Conference on Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2564 โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอบทสรุปของโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษาประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งมีการออกแบบแนวทางธรรมชาติ (Nature-based Solutions: NbS) ในการบริหารจัดการน้ำท่วมแบบบูรณาการ และการประยุกต์ใช้กรอบการวิเคราะห์การลงทุน (Investment Framework For Economics of Water Sensitive cities: INFFEWS) รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดหาเงินทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรตินำเสนอในช่วง High level regional panel เกี่ยวกับมุมมองในการใช้แนวทางธรรมชาติ (NbS) สำหรับการพัฒนาเมืองที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ ในกรณีศึกษาประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่
HE Chann Sinath, Under Secretary of state, Ministry of water Resources and Meteorology ในกรณีศึกษาประเทศกัมพูชา Mrs. Le Thi Thuy Ha, Deputy Head of Research Division of Urban Development Policies and Strategies, VIUP, MOC ในกรณีศึกษาประเทศเวียดนาม Mr.Vilakone Maniphousay, Deputy Director Division of Climate Change Adaptation, DCC, MoNRE ในกรณีศึกษาประเทศลาว และ Dr. Marcus Wishart, Lead Water Resource Specialist for China, World Bank ในกรณีศึกษาประเทศจีน โดยมี Dr.John Dore, Lead Water Specialist, Department of Foreign Affairs and Trade, Australia เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เข้าร่วมการประชุมกว่า 160 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม