การประชุมเสวนา “ทศวรรษแห่งการฟื้นโลก เพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเรารอด”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมเสวนา “ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูโลกเพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเราอยู่รอด” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบทางไกลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวคิดทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศขององค์การสหประชาชาติเชื่อมโยงกับกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูระบบนิเวศและรับฟังความเห็น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนการฟื้นฟูระบบนิเวศของประเทศไทยที่สนับสนุนทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศขององค์การสหประชาชาติ และกรอบงานฯ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติฉบับต่อไป โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูโลกเพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเราอยู่รอด” นำเสนอความเป็นมาของทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ (UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030)ที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งดำเนินการในการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนเชิงปฏิรูป (transformative change) ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาต่าง ๆ อาทิ กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ความตกลงปารีสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ทั้งนี้ ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้บรรยายในหัวข้อการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อนำเสนอพัฒนาการของการจัดทำกรอบงานฯ ความคืบหน้าการจัดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่ผ่านมาของ สผ. อาทิ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก ในพื้นที่ภาคการผลิต นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ประเทศไทยกับทิศทางการฟื้นฟูระบบนิเวศที่คำนึงถึงธรรมชาติ” โดย ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน สาขานโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา นายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต นางสาวสุวรรณา จันทรไพฑูรย์ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สผ. และ นายกิตติคุณ ศักดิ์สูง ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก (GYBN Thailand) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานตลอดจนกลไกทางการเงินและการมีส่วนร่วมเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศต่าง ๆ ของประเทศไทย อาทิ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศป่าไม้ โดยการประชุมมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๑๓๐ คนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม