การประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ SHIFT Program Activity : “Operation of e-buses on privately owned, scheduled public bus routes in the Bangkok Metropolitan area by Energy Absolute”

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของการดําเนินงานโครงการ SHIFT Program Activity : “Operation of e-buses on privately owned, scheduled public bus routes in the Bangkok Metropolitan area by Energy Absolute” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางบก และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว โดยที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดของการดำเนินงาน (Mitigation Activity Design Documents: MADD) เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการกับรายละเอียดของ (MADD) และให้ สผ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)