การประชุมเปิดตัวโครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติ (National Ecosystem Assessment: NEA)

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ในฐานะหน่วยดำเนินการฝ่ายรัฐร่วมกับ United Nations Environmental Program – World Conservation Monitoring Center (UNEP – WCMC) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเปิดตัวโครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติ (National Ecosystem Assessment: NEA) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมาและความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคตเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจะถูกใช้เป็นแนวทางในการประเมินระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายของประเทศไทยต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย :

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)