การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติ(National Ecosystem Assessment : NEA)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๕๐ น. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับผู้บริหารผ่านระบบทางไกล ภายใต้โครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติ (National Ecosystem Assessment: NEA) ร่วมกับผู้แทนจาก United Nations Environmental Program-World Conservation Monitoring Center (UNEP-WCMC) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และผู้แทนจากสาธารณรัฐแคเมอรูน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจะดำเนินการในระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย โดยทบทวนข้อมูลแนวโน้มและสถานการณ์ของระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งเชื่อมโยงกับประเด็นการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนผลกระทบของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ ที่มีต่อระบบนิเวศดังกล่าวเชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจและสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการยกระดับการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านนโยบายกับวิทยาศาสตร์ในการจัดทำแนวทาง มาตรการในการอนุรักษ์และคุ้มครองระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงร่วมแสดงความยินดีกับประเทศร่วมดำเนินโครงการฯในกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔ ประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และได้ร่วมนำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากประเทศที่ร่วมดำเนินโครงการจำนวน ๑๒ ประเทศ โดยประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยดำเนินการโครงการดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม