การประชุมหารือ (ร่าง) ตัวชี้วัดภายใต้ (ร่าง) รายงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2670

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ได้จัดประชุมหารือ (ร่าง) ตัวชี้วัด  ภายใต้ (ร่าง) รายงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2670  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2   และผ่านช่องทางออนไลน์ (ZOOM meeting) โดยมีรองเลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  กรมพัฒนาที่ดิน กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. คือ นางสาวศุภรา เหลืองภัทรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ กยผ. กลช. และ กชพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือผลการดำเนินการของหน่วยงาน และการกำหนด (ร่าง) ตัวชี้วัด เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) รายงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2570 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ให้สมบูรณ์ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย :

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)