การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้ Pre-Pilot Explorations on a possible pilot cooperation under Article 6 (Paris Agreement) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้ Pre-Pilot Explorations on a possible pilot cooperation under Article 6 (Paris Agreement) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้ Pre-Pilot Explorations on a possible pilot cooperation under Article 6 (Paris Agreement) ซึ่งสมาพันธรัฐสวิสเสนอให้มีความร่วมมือกับประเทศไทย ในการปรับเปลี่ยนรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของผู้ประกอบการขนส่งพัสดุและอาหารในเขตกรุงเทพฯ รวมทั้งการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (charging station) แบตเตอรี่จากพลังงานทดแทน โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ดร.ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่รองประธาน และ ดร.กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๕๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม