การประชุมสัมมนา เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สผ. โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 5 ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น และผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ (2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 5 ได้แก่จังหวัดในภาคอีสานเหนือ 11 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย นครพนม สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น กาฬสินธ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทโครงการ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมที่โรงแรม 50 คน และออนไลน์ 100 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)