การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 8”

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 8 ณ โรงแรม สุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดงานประชุมฯ

​การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงาน EIA

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 8 ได้แก่ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโซนใต้ 9 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ

​ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการ แต่ละประเภทโครงการ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. โดยมีผู้เข้าร่วมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx 160 คน และ ณ ห้องประชุมโรงแรม สุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 60 คน รวมเป็น 220 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)