การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อบูรณาการสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแคม แบงคอก เจ้าประยาปาร์ค กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อบูรณาการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ (Mainstream Green Integration of Thailand: Transformation from Policy to Implementation) โดยมี Mr. Arab Hoballah, Team Leader, SWITCH-Asia SCP Facility กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ และ นางสาวจันทิรา ดวงใส นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงความเป็นมาการดำเนินโครงการขับเคลื่อนดังกล่าว ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงาน “ร่างนโยบายการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Green Integration Policy) โดย ทีมผู้เชี่ยวชาญของโครงการฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ และการจัดกลุ่มเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำเสนอร่างนโยบายการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Integration Policy) และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงร่างนโยบายการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๑๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม