การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

การประชุมระดมความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนสผ. โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมระดมความเห็นฯ เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565เวลา 8.30 น. ผ่านการประชุมทางไกล โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้ง เผยแพร่และติดตามการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มากกว่า 250 คน การประชุมในวันนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย “การขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2564 และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสงค์บรรจุในแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยนางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ สผ. และการรับฟังความเห็นต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ควรคำนึงถึงความปลอดภัย ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการด้านต้นไม้ เช่น รุกขกรรม เป็นต้น รวมทั้ง ต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่และพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูก ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับนโยบาย แนวทาง ตัวชี้วัด และแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และเห็นว่า การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นมาตรการที่จำเป็นเร่งด่วนที่สามารถขับเคลื่อน/สนับสนุนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมายของประเทศและพื้นที่ รวมทั้ง ให้ข้อมูลสัดส่วนพื้นที่สีเขียวเพื่อการบริการสาธารณะต่อประชากรที่บรรลุตามเป้าหมายของแนวทางปฏิบัติงานฯ ระยะแรก (ไม่น้อยกว่า 5 ตร.ม./คน) อาทิ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองบึงกาฬ เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองทุ่งสง และเทศบาลเมืองเลยถูกใจแสดงความคิดเห็น

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)