การประชุมทางไกลระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับผู้แทนสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) สำนักงานใหญ่ และศูนย์มรดกโลก

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมทางไกลร่วมกับผู้แทนสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) สำนักงานใหญ่ และศูนย์มรดกโลก โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการมรดกโลก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในการนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ได้นำเสนอข้อมูลพร้อมพัฒนาการในการดำเนินการในพื้นกลุ่มป่าเเก่งกระจาน ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และความก้าวหน้าในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เพื่อสนับสนุนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก และการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านโป่งลึก – บางกลอย ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานรวมถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหา และข้อเรียกร้องของชุมชนบ้านบางกลอย

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม