การประชุมทบทวน ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ หลักเกณฑ์ในการจัดทำขอบเขต มาตรการและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมทบทวนทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ หลักเกณฑ์ในการจัดทำขอบเขต มาตรการและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย : การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการจัดประชุมออนไลน์ Conference ด้วยโปรแกรม Webexเมื่อวันจันทร์ที่่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง Somerest โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมี ดร. พิเศษ เสนาวงษ์ และ รศ.ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ นำเสนอสาระสำคัญของการประชุม ต่อจากนั้นมีการตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานธนารักษ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชุ่มน้ำในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่แรมซาร์ไซต์ และเจ้าหน้าที่ สผ. ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการมีโครงการ การสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลของโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ หลักเกณฑ์ในการจัดทำขอบเขต มาตรการและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม