การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และ นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผอ.กบก. บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและกรอบแนวทางการสนับสนุนเครือข่าย ทสม. ในการเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน”          

โดยงานดังกล่าว เป็นการเปิดตัวโครงการ เพื่อการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565 โดยกองทุนสิ่งแวดล้อม /สผ. ขอมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2565 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ โครงการละ 500,000 บาท รวมกว่า 100 โครงการ เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพการทำงานของเครือข่าย ทสม. ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า และยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย ทส.ยกกำลัง X และการขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG Model

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)