การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดย กปอ. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สผ. โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการแทน ปกท.ทส. นางสาวเอกอร คุณาเจริญ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 2 และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 50 คน          

ที่ประชุมได้พิจารณา (1) ร่างข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือโดยสมัครใจสำหรับการถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศภายใต้ข้อ 6.2 ของความตกลงปารีสซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจากับสมาพันธรัฐสวิส โดยที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อร่างข้อตกลงฯ และมอบหมาย สผ. รวบรวมและปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อใช้หารือกับสมาพันธรัฐสวิส และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และที่ประชุมได้พิจารณา (2) ปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมุ่งเน้นการหยุดยั้งการสูญเสียป่าไม้และความเสื่อมโทรมของที่ดินภายในปี ค.ศ. 2030 และเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยมีความเห็นว่าปฏิญญาดังกล่าว เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศพร้อมทั้งเห็นชอบให้นำเสนอปฏิญญาฯ ตามขั้นตอนการพิจารณาภายในประเทศต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)