การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 11/2564

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้และผ่านระบบ video Conferenee โดยมีศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผอ.กบก.เป็นกรรมการและเลขานุการฯ โดยในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญและมีมติ ดังนี้
รับทราบ การขอถอนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางขององค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
เห็นชอบ ในหลักการของโครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ทัั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)