การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายมานัส ฉัวสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมฐานะอนุกรรมการ และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวมถึงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. …. ในการนี้ที่ประชุมได้มอบฝ่ายเลขาฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ และแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ คทช. ต่อไป โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม