การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ อาคาร สผ. โดยมี ศาสตราจารย์ ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน  และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการระบบจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล
และมลภาวะทางอากาศ ของบริษัท เอเบิล อิสเทิร์น พาเลท จำกัด ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม