การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน นายประเสริฐ
ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ์ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีนายสนใจ หะวานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความริเริ่มระดับภูมิภาค Indo-Burma Ramsar Regional Initiative (IBRRI) ครั้งที่ ๓ และการประชุมประจำปี การเสนอแม่น้ำสงครามตอนล่างเป็นแรมซาร์ไซต์ ขั้นตอนการเสนอพื้นที่เครือข่ายนกอพยพภายใต้โครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และความก้าวหน้าการเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์และเป็นพื้นที่เครือข่ายนกอพยพภายใต้โครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่เครือข่ายนกอพยพภายใต้โครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นก และใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย และมอบให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม