การประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่รองประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเรื่องที่สำคัญดังนี้ ๑) เห็นชอบแผนการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) ๒) เห็นชอบในเบื้องต้นต่อคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินงานของคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลฯ ต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ๓) เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
และ ๔) เห็นชอบองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ของคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ  เสนอประธานอนุกรรมการฯ ลงนามตามขั้นตอนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม