การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีเรื่องเพื่อทราบดังนี้ ๑) กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ๒) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายกอง/กลุ่มอิสระ และ ๒) ความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และความคืบหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษางบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex จำนวนมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม