การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อม (Environmental Map)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

สผ.โดย กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อมฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม  ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Cisco Webex) โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ได้รับมอบหมายจากรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผอ.กตป.  และนายอุบล มุสิกวัตร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนคณะทำงานจากหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. เจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 30 ท่านซึ่งที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อม (Environmental Map) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้พิจารณากรอบและแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อม (Environmental Map) รวมทั้งพิจารณาชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นชั้นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ของ ทส.

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)