การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. เป็นรองประธาน ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Open API ของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และแผนการดำเนินงาน (work plan) ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และมาตรฐานข้อมูลในการกำกับดูแลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม