การประชุมคณะทำงานการจัดทำงบประมาณระดับท้องถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2565

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำงบประมาณระดับท้องถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องซิกมา โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. นางสาวนิรันดร์ นิรันดร์นุต ผู้จัดการโครงการ BIOFIN และนางภัทรินทร์ ทองสิมา ผอ.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลช. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย นายพรชัย จุฑามาศ
รองผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. และคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณากลไกการเงินด้านงบประมาณของภาครัฐ เรื่องการจัดทำระบบงบประมาณระดับท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้เห็นชอบแผนการดำเนินงาน เรื่อง กลไกการเงินการจัดทำงบประมาณระดับท้องถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) ขอบเขตงาน (Terms of Reference) ของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำหลักสูตรอบรม เกณฑ์ในการวัดผล และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการอบรมเกี่ยวกับการทำงบประมาณแบบอิงผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหารือและให้ข้อคิดเห็นในการกำหนดพื้นที่นำร่อง และแนวทางการจัดหางบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)