การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการ และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบ (๑) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) คำสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  (๓) การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ๔ เป้าหมายหลัก และ ๓๐ เป้าหมายย่อย รวมถึงเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม โดยประมาณ ๗๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม