การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ และ นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) ร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) ร่าง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. และ ร่าง กรอบแนวคิดคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. และ 3) ร่าง ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า 40 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)