การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ TEEB ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบทางไกล

สผ.โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Implementation: Promoting a Sustainable Agriculture and Food Sector ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบทางไกล ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. และเจ้าหน้าที่ กลช. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการต่อแผนการดำเนินงานและกรอบการศึกษาโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สผ. กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก European Union’s Foreign Partnership Instrument (EU-PI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพึ่งพาและผลกระทบของระบบนิเวศเกษตรที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศเปรียบเทียบระหว่างแนวทางการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน (Sustainable Rice Platform: SRP) และการผลิตข้าวแบบดั้งเดิม โดยมีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ประมาณ 30 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)