การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ การศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติ ในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง (Valuing the Benefits of Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management Project) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง (Valuing the Benefits of Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management Project) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิชรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำหน้าที่รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครระยอง เป็นตอน เข้าร่วมการประชุม
โดยได้ดำเนินการประชุมในรูปแบบ ๒ ภาษา (Simultaneous interpreting) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการจัดประชุม “การแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ: การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)” กรณีศึกษาย่านศูนย์การค้าและธุรกิจเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดประชุมระดับภูมิภาค (Regional conference) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการระหว่างแนวทางธรรมชาติ (Nature-based Solution: NbS) ร่วมกับแนวทางทางวิศวกรรม ในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง ซึ่งมีกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๒๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม