การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการฯ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ
: โครงการการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ ในการจัดการขยะที่ต้นทาง จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
: โครงการโรงเรียนบริหารจัดการขยะสู่การจัดการฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ดำเนินการโดย โรงเรียนบ้านสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
: โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน ลดมลพิษ รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cycling Community Free Ari Pollution) ดำเนินการโดย มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย
: โครงการพัฒนาระบบนิเวศเชิงเกษตรในถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธาร ดำเนินการโดย มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่ม
: การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดยสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน
: การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชน จังหวัดน่าน ดำเนินการโดยมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ)
: (ร่าง) กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 40 คน เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่าน (Webex Meeting)

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)