การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีมติเห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ดังนี้  ๑) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ๒) โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประกาศเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอน ของมูลนิธิป่า–ทะเลเพื่อชีวิต ๓) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพรุลานควายอย่างยั่งยืน ของสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ๔) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ของ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ๕) (ร่าง) แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และ ๖) การเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีเงินสมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ แห่ง โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า ๓๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม