การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑ และเพื่อเสนอค่าทดแทน สำหรับการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 60 คน เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพอากาศ ทรัพยากรน้ำ สุขาภิบาล น้ำดื่ม โลหะหนัก และของเสีย 2) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยมลพิษ และการเกษตรกรรม 3) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย บริการจากระบบนิเวศ และการประมง โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ จะถูกนำไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)