การประกวดภาพถ่าย และตราสัญลักษณ์ “เมืองเก่า – Old Town”

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ที่ประกาศแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 32 เมือง และเพื่อเป็นกลไกในการสร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของเมืองเก่าในฐานะของต้นทุนสำหรับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน ในการนี้ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีของเมืองเก่า”

 • ประเภทที่ 1 นักเรียน ไม่เกิน ม.6 หรือเทียบเท่า
  ผู้ส่งผลงาน กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน
 • ประเภทที่ 2 นิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท
  ผู้ส่งผลงาน กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาโท และแสดงหลักฐานการเป็นนิสิต-นักศึกษา
 • ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป
  ผู้ส่งผลงาน เป็นบุคคลทั่วไป

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยศิลปากร

เงื่อนไข และรายละอียดของการประกวด

https://drive.google.com/file/d/1a0GAqpIWwHH0ONGieFTzy_JaB6jR5w24/view?usp=sharing

ส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตาม Link นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1KRVGUHadAzx18ep0en6SvX2F1MWg3MjpcDX8PnSVR5cxSg/viewform


โครงการประกวดการออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ (LOGO) เมืองเก่า”

แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์

 • สะท้อนถึงแนวคิดและนิยามของ “เมืองเก่า”
 • สะท้อนถึงแนวคิดการอนุรักษ์และการพัฒนา การรักษาคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม กับความเป็นพลวัตในบริบทร่วมสมัย
 • ไม่จำกัดรูปแบบและตัวอักษร
 • มีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ จดจำง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และ ระดับการศึกษา

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยศิลปากร

เงื่อนไข และรายละอียดของการประกวด

https://drive.google.com/file/d/1WWIlDl5qXwAYUO_sCKgwQtGMcstrutFs/view?usp=sharing

ส่งตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวดได้ตาม Link นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuh72WQyto965jT8hx8rPAixWJncMGzCSO0zY1KjWLAE_MQw/viewform


ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดรับผลงานถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 • ตัดสินผลงานระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2563
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ จะมีการมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในงานประชุมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าฯ สำหรับวันเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


พื้นที่เมืองเมืองเก่าทั้ง 32 เมือง

การประกาศเมืองเก่าตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นได้ประกาศเมืองเก่าแล้ว 32 เมือง และเมืองเป้าหมาย 3 เมือง คือ

 • เมืองเก่าในภาคเหนือ
  เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลำพูน เมืองเก่าลำปาง เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่ากำแพงเพชร เมืองเก่าพิษณุโลก
 • เมืองเก่าในภาคกลาง และภาคตะวันออก
  เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าจันทบุรี
 • เมืองเก่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสกลนคร
 • เมืองเก่าในภาคใต้
  เมืองเก่านครศรีธรรมราช เมืองเก่าสงขลา เมืองเก่าปัตตานี เมืองเก่าตะกั่วป่า เมืองเก่าสตูล เมืองเก่าภูเก็ต เมืองเก่าระนอง เมืองเก่ายะลา เมืองเก่านราธิวาส
 • เมืองเป้าหมายในการขับเคลื่อนเป็นเมืองเก่า 3 เมือง
  เมืองทับเทียง จ.ตรัง เมืองฉะเชิงเทรา เมืองอุทัยธานี

ภาคีเครือข่าย

 • หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • เครือข่ายพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กลางเวียงเชียงใหม่
 • สมาคมอิโคโมสไทย – ICOMOSTHAI
 • สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม – SCONTE
 • สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (Thai Urban Designers Association หรือ TUDA) ทักษิณ
 • เทศบาลนครภูเก็ต
 • มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
 • มิวเซียมภูเก็ต – Museum Phuket
 • ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
 • ภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย
 • ลูกหว้าเมืองเพชรบุรี
 • มลายูลีฟวิ่ง
 • a.e.y. space
 • ทับเทียงโอลด์ทาวน์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content