การประกวดภาพถ่าย และตราสัญลักษณ์ “เมืองเก่า – Old Town”

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ที่ประกาศแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 32 เมือง และเพื่อเป็นกลไกในการสร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของเมืองเก่าในฐานะของต้นทุนสำหรับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน ในการนี้ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีของเมืองเก่า”

 • ประเภทที่ 1 นักเรียน ไม่เกิน ม.6 หรือเทียบเท่า
  ผู้ส่งผลงาน กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน
 • ประเภทที่ 2 นิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท
  ผู้ส่งผลงาน กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาโท และแสดงหลักฐานการเป็นนิสิต-นักศึกษา
 • ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป
  ผู้ส่งผลงาน เป็นบุคคลทั่วไป

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยศิลปากร

เงื่อนไข และรายละอียดของการประกวด

https://drive.google.com/file/d/1a0GAqpIWwHH0ONGieFTzy_JaB6jR5w24/view?usp=sharing

ส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตาม Link นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1KRVGUHadAzx18ep0en6SvX2F1MWg3MjpcDX8PnSVR5cxSg/viewform


โครงการประกวดการออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ (LOGO) เมืองเก่า”

แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์

 • สะท้อนถึงแนวคิดและนิยามของ “เมืองเก่า”
 • สะท้อนถึงแนวคิดการอนุรักษ์และการพัฒนา การรักษาคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม กับความเป็นพลวัตในบริบทร่วมสมัย
 • ไม่จำกัดรูปแบบและตัวอักษร
 • มีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ จดจำง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และ ระดับการศึกษา

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยศิลปากร

เงื่อนไข และรายละอียดของการประกวด

https://drive.google.com/file/d/1WWIlDl5qXwAYUO_sCKgwQtGMcstrutFs/view?usp=sharing

ส่งตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวดได้ตาม Link นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuh72WQyto965jT8hx8rPAixWJncMGzCSO0zY1KjWLAE_MQw/viewform


ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดรับผลงานถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 • ตัดสินผลงานระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2563
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ จะมีการมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ในงานประชุมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าฯ สำหรับวันเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


พื้นที่เมืองเมืองเก่าทั้ง 32 เมือง

การประกาศเมืองเก่าตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นได้ประกาศเมืองเก่าแล้ว 32 เมือง และเมืองเป้าหมาย 3 เมือง คือ

 • เมืองเก่าในภาคเหนือ
  เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลำพูน เมืองเก่าลำปาง เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่ากำแพงเพชร เมืองเก่าพิษณุโลก
 • เมืองเก่าในภาคกลาง และภาคตะวันออก
  เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าจันทบุรี
 • เมืองเก่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสกลนคร
 • เมืองเก่าในภาคใต้
  เมืองเก่านครศรีธรรมราช เมืองเก่าสงขลา เมืองเก่าปัตตานี เมืองเก่าตะกั่วป่า เมืองเก่าสตูล เมืองเก่าภูเก็ต เมืองเก่าระนอง เมืองเก่ายะลา เมืองเก่านราธิวาส
 • เมืองเป้าหมายในการขับเคลื่อนเป็นเมืองเก่า 3 เมือง
  เมืองทับเทียง จ.ตรัง เมืองฉะเชิงเทรา เมืองอุทัยธานี

ภาคีเครือข่าย

 • หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • เครือข่ายพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กลางเวียงเชียงใหม่
 • สมาคมอิโคโมสไทย – ICOMOSTHAI
 • สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม – SCONTE
 • สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (Thai Urban Designers Association หรือ TUDA) ทักษิณ
 • เทศบาลนครภูเก็ต
 • มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
 • มิวเซียมภูเก็ต – Museum Phuket
 • ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
 • ภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย
 • ลูกหว้าเมืองเพชรบุรี
 • มลายูลีฟวิ่ง
 • a.e.y. space
 • ทับเทียงโอลด์ทาวน์