การถ่ายทอดองค์ความรู้รู้กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับ EIA

สผ. โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “ความรู้กฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับ EIA” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ 2 ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมี  นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กวผ. เป็นประธาน และนายทรงวุฒิ ศรีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในการถ่ายทอด แบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับ EIA ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในกระบวนการ EIA ทุกขั้นตอน สำหรับบุคลากร กวผ. ทั้งเจ้าหน้าที่ธุรการ และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 50 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)