การตรวจติดตาม ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ของส่วนราชการระดับกรม ในสังกัด ทส. (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่ออังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รวมทั้ง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม