สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  • โทรศัพท์ 0 2265 6500

  • โทรสาร 0 2265 6629