การเรียกดูหมวดหมู่

ร่างกฎหมายที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

เปิดรับฟังความเห็น ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง…

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 10 (1)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….

กำหนดการการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ทั่วประเทศ ทั้งหมด ๕ ครั้ง ดังต่อไปนี้ ครั้งที่ ๑ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

เปิดรับฟังความเห็น ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….

สืบเนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ กำหนดให้จัดทำกฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….…

ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่.....) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว