ผู้บริหาร

นางรวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
รองเลขาธิการ
นายประเสริฐ ศิรินภาพร
รองเลขาธิการ
นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
รองเลขาธิการ

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายนวรัตน์ ไกรพานนท์
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ
นางกานดา ปิยจันทร์
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล
ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นางกิตติมา ยินเจริญ
ผู้อำนวยการ
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนายการกองบริหารจัดการที่ดิน
นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ
ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
นางอรวรรณ ดนัยบุตร
ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์
เลขานุการกรม
นางสาวมัธยา รักษาสัตย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางณัฐยา ลาภเลิศสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายประมวล เฉลียว
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Timebet burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com mersin escort bayan escort istanbul