ผู้บริหาร

นางรวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6502
e-mail : rawewan@onep.go.th
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6505
e-mail : phirun@onep.go.th
นายประเสริฐ ศิรินภาพร
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6507
e-mail : prasert@onep.go.th
นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6518
e-mail : monsung@onep.go.th

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ : 0 2265 6603
e-mail : nareerat@onep.go.th
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6589
e-mail : issarapun@onep.go.th
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ

โทรศัพท์ : 0 2265 6566
e-mail : indhira@onep.go.th
นางกานดา ปิยจันทร์
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6615
e-mail : ganda@onep.go.th
นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล
ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โทรศัพท์ : 0 2265 6692
e-mail : natthanich@onep.go.th
นางกิตติมา ยินเจริญ
ผู้อำนวยการ
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม

โทรศัพท์ : 0 2265 6577
e-mail : kittima@onep.go.th
(ว่าง)
ผู้อำนายการกองบริหารจัดการที่ดิน
นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ
ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

โทรศัพท์ : 0 2265 6555
e-mail : jittinun@onep.go.th
นางอรวรรณ ดนัยบุตร
ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6535
e-mail : orawan@onep.go.th
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2256 6500 ต่อ 6861
e-mail : saowapa@onep.go.th
นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์
เลขานุการกรม

โทรศัพท์ : 0 2265 6689
e-mail : nattawut@onep.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวมัธยา รักษาสัตย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6500 ต่อ 6704
e-mail : mathya@onep.go.th
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับเลขาธิการ สผ.

นางณัฐยา ลาภเลิศสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์ : 0 2265 6632
e-mail : nattiya@onep.go.th
นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6635
e-mail : suwalak_j@onep.go.th
นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0 2265 6631
e-mail : nannapas@onep.go.th
betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama betpark giriş free shop sigara sistre cila epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno porno izle istanbul escort balıkesir escort