แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ สผ.

แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ของ สผ. ต่อไป

โปรดทำเครื่องหมายในหัวข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ความสวยงามและการออกแบบ *

ความสะดวกในการใช้งาน *

หัวข้อเรื่องและเนื้อหาที่นำเสนอ *

ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูล *

ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

Created with Perfect Survey
LinksLinks2