แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ สผ.

แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ของ สผ. ต่อไป

โปรดทำเครื่องหมายในหัวข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

[perfect_survey id=”20087″]